781 342 320    
 [email protected]

Polityka prywatności i polityka Cookies

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Skyrate Maciej Kochan jako Usługodawcy
z dnia 23 czerwca 2020 r.

§1. Informacje ogólne

1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z
korzystaniem przez Użytkownika ze stron WWW Administratora.
2. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności jest osoba fizyczna, składająca
zapytanie i / lub zamówienie dotyczące usług świadczonych przez Administratora
3. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej 4.5.2016. Skyrate Maciej Kochan posiadająca adres: ul. Sokratesa 2B/14, 01-
909, REGON: 384419520, NIP: 1182199975, Telefon: 781 342 320, email: [email protected]
4. Zakres, cel i okres przetwarzania danych osobowych określono w dalszej części Polityki
Prywatności.

§2. Cel przetwarzania danych przez Administratora

1. Użytkownik powierza przetwarzanie danych osobowych Administratorowi w celu korzystania z serwisów WWW Administratora oraz obsługi jego zapytania i / lub zamówienia złożonych przez formularz kontaktowy, w tym przesłania Użytkownikowi zamówionej spersonalizowanej
informacji handlowej. Użytkownik może również opcjonalnie wyrazić zgodę w formularzu
kontaktowym na przetwarzanie danych osobych w celach marketingowych opisanych w punkcie
6.
2. Podanie przez Użytkownika numeru telefonu oznacza zgodę na kontakt telefoniczny w celach
wskazanych w punkcie 1 powyżej.
3. Podanie przez Użytkownika adresu e-mail oznacza zgodę na kontakt mailowy w celach
wskazanych w punkcie 1 powyżej.
4. Wyrażenie zgody na przetwrzanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest
wymagane. Brak zgody uniemożliwia obsługę zapytania / zamówienia złożonego przez formularz
kontaktowy.
5. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane partnerom Administratora, z którymi
Administrator współpracuje, łącząc produkty lub usługi. W przypadku zawarcia współpracy do
danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład:
firmy księgowe.
6. Wyrażenie zgody o dalsze zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu
bezpośredniego i wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych jest opcjonalne. Bez
zgód Użytkownika jego dane nie będę w tych celach przetwarzane.


§3. Zakres przetwarzania danych przez Administratora

1. Gromadzone na podstawie niniejszej Polityki Prywatności dane osobowe Użytkowników
obejmują część lub wszystkie z wymienionych niżej danych:

a. dane Użytkownika:
- imię i nazwisko,
- numer telefonu kontaktowego,
- adres e-mail do kontaktu,
- adresy IP,
- adres www domeny, którą Użytkownik chce promować za pomocą usług
Administratora.

2. Zakres przetwarzania danych, o których mowa powyżej obejmuje także wykonywanie kopii
zapasowych.
3. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości stron internetowych serwisu internetowego do
preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W
szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika
(takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki
temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
4. W celach analitycznych Administrator wykorzystuje narzędzie Google Analytics, które za
pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o zachowaniu użytkowników na naszej stronie.
Użytkownik może usunąć swoje dane związane z plikami cookies – szczegóły w Polityce Cookies.
5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa.
7. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.
8. Więcej o plikach cookies: Polityka cookies poniżej.

§4. Prawa Użytkownika, którego dane są przetwarzane

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. sprostowania danych osobowych,
c. usunięcia danych osobowych,
d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. przenoszenia danych osobowych,
f. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych.
2. Aby skorzystać ze swoich uprawnień, Użytkownik powinien wysłać e-mail na adres:
[email protected]
3. Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że usunięcie,
ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych może mieć wpływ na możliwość lub zakres prawidłowej obsługi złożonego zapytania / zamówienia, w
tym dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.

§5. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora

1. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to
niezbędne do obsługi złożonego zapytania / zamówienia, w tym przygotowania
spersonalizowanej oferty handlowej oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących
na nim obowiązków. Po tym czasie dane przechowywane są wyłącznie na potrzeby
zabezpieczenia dochodzenia roszczeń. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą
złożyć wniosek o usunięcie danych.

§6. Obowiązki Administratora

1. Administrator Danych Osobowych zobowiązują się podjąć środki zabezpieczające przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Ustawie, a w szczególności zobowiązuje się do:
2. zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
3. dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie,
4. zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
5. prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Administratora, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy tych danych,
6. prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania
powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzania tych danych, w tym w szczególności: Rejestru Procesów Przetwarzania Danych,
Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem
Informatycznym służącym do Przetwarzania Danych Osobowych,
7. zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do
przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

Polityka Cookies

1. Nasz Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika
Serwisu (poprzez przeglądarkę internetową) i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych Serwisu. Pliki cookies zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas
przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Skyrate Maciej Kochan posiadająca adres: ul. Sokratesa 2B/14, 01-909, REGON: 384419520, NIP: 1182199975, Telefon: 781 342 320, email: [email protected], oraz Google Analytics i Google Optimize (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).
3. Cookies używane są do celu:
a. udostępniania wszystkich funkcji strony internetowej,
b. do celów analitycznych, statystycznych i marketingowych,
c. zapamiętywania informacji o sesji użytkownika.
4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki
sposób, aby blokować automatyczna obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika
Serwisu. Przeglądarki internetowe udostępniają bazę wiedzy na temat plików cookies oraz
instrukcje dotyczące zarządzania ustawieniami. Szczegółowe informacje dotyczące Chrome,
Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge lub Safari dostępne są na stronach autorów. Serwis
można również przeglądać bez zapisywania informacji w plikach cookies przy użyciu specjalnych
trybów dostępnych w przeglądarkach internetowych (tryb incognito, okno prywatne, itp.).
Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronie internetowej.
5. W celu zablokowania zbierania danych przez narzędzia analityczne Google (Analytics, Optimize i inne), Użytkownik może w ustawieniach swojej przeglądarki wyłączyć akceptację ciasteczek i danych witryn zewnętrznych podmiotów, wyczyścić pliki cookies w przeglądarce internetowej, skorzystać z dodatków blokujących narzędzia (np.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl) lub korzystać z Serwisu w przeglądarce w trybie bez zapisywania informacji w plikach cookies.
6. W razie pytań lub problemów z obsługą plików cookies prosimy o kontakt z administratorem
serwisu pod adresem: [email protected].

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram